วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การแต่งกาย

วันที่ 25 ตุลาคม 2554
   1.เสื้อ ฟ้า+กระโปรงนิสิต
   2.รองเท้าหุ้มสน (ห้ามมีรองเท้าแตะมิฉะนั้นอาจารย์จะไม่ให้ขึ้นรถ)

วันที่  26 ตุลาคม 2554
   1.เสื้อ ดำชมพู + กางเกงขายาวสุภาพ
   2.รองเท้าหุ้มสน  (ห้ามมีรองเท้าแตะมิฉะนั้นอาจารย์จะไม่ให้ขึ้นรถ)

งานที่ต้องทำ

งานกลุ่ม
แบ่งตามกลุ่มทั้ง 7 กลุ่ม  สิ่งที่ต้องทำคือ
1.รายงาน 1 เล่ม
  -ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
  -ไปดูอะไร
  -ความประทับใจ
  -การประยุกต์ใช้เมื่อจบการศึกษา
  -ภาพประกอบ
2.ทำพาวเวอร์พอยนำเสนอ  ประมาณ 5-8 นาที
3.ทำไวนิล 1 แผ่น
4.นำเสนอหน้าชั้นเรียน

งานเดี่ยว
จดบันทึกการเดินทางตั้งแต่ออกเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง ว่าไปแต่ละที่ได้อะไรบ้าง ส่วนสมุดจะแจกให้ตอนขึ้นรถนะค่ะ
*เนื้องจากอาจารย์บอกว่าให้มีรูปแบบสมุดที่คล้ายกัน หรือเหมือนกัน จะนำเงินส่วนกลางไปซื้อสมุดและเตรียมไว้ให้นะค่ะ

คำสั่งแต่งตั้ง


คำสั่งนิสิตชั้นปีที่ 3 ระบบพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่        /2554
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิสิตชั้นปีที่ 3 ระบบพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้า ในรายวิชาศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2554  ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2554  ถึง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2554 ศึกษาดูงาน จังหวัดการสินธุ์ และ จังหวัดมุกดาหาร
…………………………………………………………………………………………………………………..
ตามที่  รายวิชาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ได้จัดการเรียนการสอนล่วงหน้า  ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554  ศึกษาดูงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดมุกดาหาร  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้า ในรายวิชาศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2554  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งให้  นิสิตชั้นปีที่ 3 ระบบพิเศษ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้า ในรายวิชาศึกษาศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554 ศึกษาดูงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดมุกดาหาร  ดังรายชื่อต่อไปนี้
            1.คณะกรรมการฝ่ายอำนวยหาร
1.      นายกฤษณะ      บุญแผน                        ประธานคณะกรรมการ
2.      นายชัยบดินทร์    ตุ้ยสุวรรณ          กรรมการ
3.      นางสาวจิราภรณ์            พวกยะ              กรรมการ
4.      นางสาวฉัตรกมล            ศรีมุม                กรรมการเลขานุการ
หน้าที่ กำกับ ดูแลและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554
           

2.คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1.      นางสาววิภาดา               คามะดา            ประธานกรรมการ
2.      นางสาวนุสรา                 คำภักดี              กรรมการ
3.      นางสาวอาภัสรา             พรมอิน              กรรมการ
4.      นางสาววราภรณ์ สุภอุดร              กรรมการ
5.      นางสาววรรณปวีณ์         พวงกุดั่น            กรรมการ
6.      นางสาวสุพรรณิกา          ละม้าย              กรรมการ
7.      นางสาวสุธาภรณ์            สุระวิทย์                        กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  25 – 26 ตุลาคม 2554  โดยมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารสำหรับลงทะเบียนและสรุปผู้เข้าร่วมโครงการให้กับฝ่ายประเมินผลโครงการต่อไป
            3.คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1.      นางสาวสรารัตน์             พรมแพน           ประธารกรรมการ
2.      นางสาวชุติกาญจน์         ดวงแก้ว             กรรมการ
3.      นางสาวอนุสรา               พวงมาเทศ         กรรมการ
4.      นางสาวเนตรนภา           สุขหนา              กรรมการ
5.      นางสาวธาดาพร             เพชรสุกร           กรรมการ
6.      นางสาวธิยาภรณ์            ศรีเชียงสา          กรรมการ
7.      นางสาวเสาวลักษณ์        ไชยประปา         กรรมการ
8.      นางสาวนิภาพร              สุทธิอาจ            กรรมการ
9.      นางสาวศิริฉาย               ศรีบุญลือ           กรรมการ
10.  นางสาวธนวรรณ            สิทธิไกร             กรรมการ
11.  นางสาวทิพยา                ภานุสอน           กรรมการ
12.  นางสาวภัสราภรณ์          สร้อยทอง          กรรมการ
13.  นายกฤษดา                    น้อยสุวรรณา      กรรมการ
14.  นางสาวพนิดา                ศรีสุยงค์            กรรมการ
15.  นางสาวสุพรรษา             อังกาบ              กรรมการ
16.  นางสาวอุทัยรัตน์            วิเชียรศรี            กรรมการ
17.  นางสาวรัชฎากร              ศรีปิยะพันธุ์       กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  25 – 26 ตุลาคม 2554  โดยมีหน้าที่จัดเตรียมและควบคุมการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อย
            4.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1.      นางสาววรรษมล             โศกสี                ประธานกรรมการ
2.      นางสาวรัตนาภรณ์          อารีเอื้อ              กรรมการ
3.      นางสาวทัศน์ธิญา           มลาชู                กรรมการ
4.      นางสาวทัศน์ธิชา            มลาชู                กรรมการ
5.      นางสาวณัฐนรินทร์          พาภักดี             กรรมการ
6.      นางสาวนฤมล                กลางประพันธ์    กรรมการ
7.      นางสาวชุติมา                ฆารสมบูรณ์       กรรมการ
8.      นางสาวมณีรัตน์             เสวะนา             กรรมการ
9.      นางสาวพัชราภรณ์          คำสีลา              กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554  โดยมีหน้าที่จัดเตรียมแบบประเมินโครงการ และรวบรวมแบบประเมิน 
            5.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1.      นางสาววารุณี                ศรีลาไพร           ประธานกรรมการ
2.      นางสาวพิสมัย                ถมจอหอ            กรรมการ
3.      นางสาวจิราพร               โคตรพันธ์          กรรมการ
4.      นางสาวพิจิตรา               หาไชย               กรรมการ
5.      นางสาวศยามล              เครือทราย          กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554  โดยมีหน้าที่ เตรียมการด้านพิธีการ  ดำเนินการเป็นพิธีกร  ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
            6.คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1.นางสาวกรรณิการ์              น้ำดอกไม้          ประธานกรรมการ
2.นางสาวรังสิมา                  โมดา                 กรรมการ
3.นางสาวจารุวรรณ              จันทร์หอม          กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554  โดยให้บุคคลหมายเลข 1 มีหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้บุคคลหมายเลข 2 – 3 ทำหน้าที่ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายตามรายการให้เรียบร้อย
            7.คณะกรรมการจัดหาของที่ระลึก
1.      นางสาวสายฝน              จันทา                ประธานกรรมการ
2.      นางสาวรุจิรา                  อาทิตย์ตั้ง          กรรมการ
3.      นางสาววีรวรรณ             โคตุทา              กรรมการ
4.      นางสาวทัดดาว              อาญาเมือง        กรรมการ
5.      นางสาวจุฑารัตน์            แก้วจันดา          กรรมการ
6.      นางสาวสุริญาพร            โพธิ์งาม             กรรมการ
7.      นางสาวสรารัตน์             ยวงกระโทก        กรรมการ
8.      นางสาวสุจิตรา               โคตรสวรรค์        กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554  โดยมีหน้าที่จัดเตรียมของที่ระลึกให้เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
8.คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ
1.      นายพีรพล                     ไชยชาติ             ประธารกรรมการ
2.      นายศักดา                      บือสันเทียะ        กรรมการ
3.      นายอนันต์                     ศรีชมพร            กรรมการ
4.      นายผดุงศักดิ์                 อรุณชัย             กรรมการ
5.      นางสาวนัฐตรี                 มีลี                    กรรมการ
6.      นางสาวปาจารีย์             ขันโมลี              กรรมการ
7.      นางสาวกิตติยา              เสนามาตย์         กรรมการ
8.      นางสาวณัฐธิดา             คำแดงไสย์         กรรมการ
9.      นางสาวณัฐธิดา             ณ น่าน              กรรมการ
10.  นางสาวจิตรา                 นามมุงคุณ        กรรมการ
11.  นางสาวสุภาพร              พุทธบาล           กรรมการ
12.  นางสาวพิมพา                ศรีดาวงษ์          กรรมการ
13.  นางสาวพรทิพย์              แก้วเดียวแสง     กรรมการ
14.  นางสาวดลนภา              บุรีเพีย               กรรมการ
15.  นางสาวทับทิม                สอนบุญ            กรรมการ
16.  นางสาวทิพยรัตน์            สมสวัสดิ์           กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554  โดยมีหน้าที่จัดเตรียมและสร้างความบันเทิงในระหว่างการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยตวามเรียบร้อย
            9.คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
1.      นายสถาพร                    บุญชู                 ประธานกรรมการ
2.      นายพีระศักดิ์                  วาติมุข              กรรมการ
3.      นายพุทธิพงษ์                 เทโว                  กรรมการ
4.      นายพงค์พันธุ์                 ลุนจันทา           กรรมการ
5.      นายเอกพงศ์                   พรหมทา            กรรมการ
6.      นายตรีดนัย                    พรมคำมูล         กรรมการ
7.      นายนัฐนนท์                   กาลจักร             กรรมการ
8.      นายกฤตเชษฐ์                วิเศษศรี             กรรมการ
9.      นายชัชวาล                    ภิบาลสิงห์         กรรมการ
10.  นายศรราม                     นามวงษ์            กรรมการ
11.  นายมรุต                        ผมไผ                กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554  โดยมีหน้าที่ควบคุม  ดูแลความปลอดภัยระหว่างการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
            10.คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมที่พัก
1.      นางสาวศิริวรรณ             คูเมือง               ประธานกรรมการ
2.      นางสาววราภรณ์ กุณวงศ์             กรรมการ
3.      นางสาวกิ่งแก้ว               จันทร์ภิรมย์        กรรมการ
4.      นางสาวประทัย               บุญใบ               กรรมการ
5.      นางสาวขนิษฐา              มะลาด              กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554  โดยมีหน้าที่ดูแล จัดเตรียมที่พัก ในระหว่างการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
            11.คณะกรรมการฝ่ายทำความสะอาด
1.      นางสาวสุภาพร              คำฤาเดช           ประธานกรรมการ
2.      นางสาวสุธิดา                ดรแก้วสิงห์        กรรมการ
3.      นางสาวอลิศรา               สีสา                  กรรมการ
4.      นางสาวพิกุลทอง            เกณฑ์สาคู         กรรมการ
5.      นางสาวอรอุมา               นาอุ่น                กรรมการ
6.      นายธนวรรธก์                 ภูเหมือนบุตร      กรรมการ
7.      นางสาวดวงรัตน์             ครองแสนเมือง   กรรมการ
8.      นางสาวธิวาพร               ภักดีลุน             กรรมการ
9.      นายธนาวุฒิ                   ไพรเขต              กรรมการ
10.  นายจีระศักดิ์                  พรมลับ             กรรมการ
11.  นางสาวปิยะพร              ไชยบัง               กรรมการ
12.  นางสาวกรรณิการ์           ศรีโคตร             กรรมการ
13.  นางสาวแพชริยา             นาก้อนทอง        กรรมการ
14.  นางสาวแพรพรรณ          หงส์สีดา            กรรมการ
15.  นางสาวประภาพรรณ      เฮียงราช            กรรมการ
16.  นางสาววิจิตรา               อัสโย                 กรรมการ
17.  นางสาวศิรประภา           พันชมพู             กรรมการ
18.  นางสาวนิตยา                มาตรคำจันทร์    กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ให้ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554  โดยมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ในการดำเนินโครงการและตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
            12.คณะกรรมการฝ่ายสุขภาพ
1.      นางสาวพจนีย์                ศรีบุรินทร์           ประธานกรรมการ
2.      นางสาวกรรณธิมา          ชาลีรินทร์           กรรมการ
3.      นายณัฐพล                    มั่นคง                กรรมการ
4.      นายนรากร                     ตาทิพย์             กรรมการ
5.      นายทรงศักดิ์                  ใสแสง              กรรมการ
6.      นางสาวปรัศนี                วงศาทันท์          กรรมการ
7.      นางสาวอาภาภรณ์          นาเคน               กรรมการ
8.      นางสาวมุกริน                 ดอนกระจ่าง       กรรมการ
9.      นางสาวขนิษฐา              ขาวผ่อง             กรรมการ
10.  นางสาวศรัณยา              บรรหาร             กรรมการ
11.  นางสาวลักษณา             คำภาโคตร์         กรรมการ
12.  นางสาวนัฐณิชา             หาได้                 กรรมการ
13.  นางสาวสาวิณี                วังคีรี                 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2554  โดยมีหน้าที่ดูแล จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในระหว่างการดำเนินโครงการ
สั่ง    วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2554                     
                       
(นายกฤษณะ  บุญแผน)                         
หัวหน้าห้องชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ระบบพิเศษ